Regulamin

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę
  Grupa Historyczno – Edukacyjna „Szare Szeregi” (Zawisza,Bojowe Szkoły,Grupy Szturmowe) w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest:
  ul. Główna 33,
  05-501 Jazgarzew
 4. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest:
  Zbigniew Rowiński
  ul. Główna 33,
  05-501 Jazgarzew
 5. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.
 8. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność z dotacji..
 9. Celem Stowarzyszenia jest:
  Działalność edukacyjno – historyczna, badawcza, rekonstrukcyjna, promocja historii Polski okresu odzyskiwania niepodległości,okresu lat 1918 1939 i lat II wojny światowej 1939 1945 i działań organizacji niepodległościowych 1945 1956 w szczególności działalności Szarych Szeregów i ich struktur Zawiszaków, Bojowych Szkół BS-ów, Grup Szturmowych GS – ów , ze szczególnym uwzględnieniem okresu Powstania Warszawskiego.
  Wychowanie dzieci i młodzieży w myśl hasła Bóg,Honor,Ojczyzna.
 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 11. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
 12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 15 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków w tym jednego członka zarządu i przewodniczącego zarządu oraz wpłaceniu wpisowego.
 13. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 14. Zawieszenie członkostwa następuje w przypadku:
 15. Rezygnacja ze Stowarzyszenia następuje po przez złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu Stowarzyszenia
 16. Wykluczenie ze stowarzyszenia następuje na skutek:
 17. Do kompetencji Zarządu należy:
 18. Regulamin może zostać zmieniony przez członków Zarządu stowarzyszenia.
 19. O rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
 20. Stowarzyszenie może ulec rozwiązaniu przy braku środków finansowych, lub innych przyczyn, które uniemożliwiają działalność Stowarzyszenia.
 21. O programie stowarzyszenia decyduje rada programowa ( złożona z 4 osób dwóch wyłonionych z członków zwykłych i dwóch członków zarządu). W skład rady programowej wchodzą 4 osoby: 2 wyłonione spośród członków zwykłych i 2 z członków zarządu
 22. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dzieci z miejsca zbiórki poniżej 16 roku życia.
 23. Stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dzieci powyżej 10 roku życia.
 24. Działalność Grupy Historyczno – Edukacyjnej “Szare Szeregi” jest apolityczna.

Strona stworzona przez Aleksandra Łukasiewicza oraz Konrada Wiączka.